Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
OPS Piława Górna
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 marca 2017 17:57

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ


Zgodnie z "Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej" wprowadzonym Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna


2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę


3. Wymiar czasu pracy: pełen etat - 8 godzin dziennie - 40 godzin tygodniowo


4. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej


5. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami/


Niezbędne:

1/ posiada obywatelstwo polskie,

2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

3/ nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4/ posiada znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

5/ w zakresie wykształcenia spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Dodatkowe:

1/ biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,

2/ znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

3/ znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

4/ znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów,

5/ umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6/ umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

7/ znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

8/ ewentualne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

9/ znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

10/ nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista oraz sumienność, komunikatywność,

11/ umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ opracowywanie planów finansowych oraz harmonogramów wydatków i bieżąca kontrola ich wykonania,

3/ sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

4/ sporządzanie list płac i ich kompleksowe rozliczanie,

5/ przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,

6/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

7/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,

8/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9/ prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

10/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

11/ nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

12/ prowadzenie spraw związanych z  zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i ustalonym regulaminem,

13/ rozliczanie środków finansowych pozyskanych  z dotacji lub konkursów,

14/ rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15/ kontrola prawidłowości przeprowadzanej inwentaryzacji (rozliczenie roczne),

16/ gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej wymaganej dokumentacji, oraz prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

17/ odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki,

18/ współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

19/ wykonywanie innych niewymienionych powyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej należą do kompetencji głównego księgowego,

 

III. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1/   list motywacyjny,

2/   curriculum vitae - życiorys,

3/   świadectwa pracy (kserokopie),

4/   dyplomy i świadectwa potwierdzające wykształcenie (kserokopie),

5/   zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

6/   referencje i opinie (jeżeli kandydat posiada)

7/   oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

8/   kwestionariusz osobowy,

9/   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922/,

10/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnień, o których mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 902/.

 

V. Termin, miejsce  i sposób składania dokumentów:

1. Skompletowane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej" należy  składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 w nieprzekraczalnym terminie do 03 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu otwarcia ofert.

 

VI. Informacja o przebiegu postępowania w sprawie naboru:

1. Postępowanie obejmie:

1/ formalną analizę  przedłożonych dokumentów,

2/ prezentację kandydata,

3/ przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O spełnieniu wymogów formalnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz na tablicy ogłoszeniowej Ośrodka.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Piława Górna, 20 marca 2017 roku

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 18:27
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 marca 2017 23:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zamówienia:


1. Nazwa przedmiotu zamówienia:


SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU W PIŁAWIE GÓRNEJ

PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29


2. Termin składania ofert: 31 MARCA 2017 ROKU


3. Istotne warunki zamówienia:

zawarte są w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ZAPYTANIA


4. Warunki udziału w postępowaniu:

  • uprawnienia
  • doświadczenie
  • zaplecze techniczne


5. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz OFERTA, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, przesłać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem: 74 8371 425


do dnia 31 marca 2017 roku do godz. 15:00.


6. W razie zainteresowania obiekt zostanie udostępniony w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


Załączniki:


1. Oferta

2. Opis przedmiotu zamówieniaDyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: czwartek, 16 marca 2017 23:13
 
zapraszamy do Świetlicy Środowiskowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 lutego 2017 10:33


ZAPROSZENIE


Szanowni mieszkańcy zapraszamy do Świetlicy Środowiskowej dla osób starszych,  której otwarcie nastąpi 2 marca 2017 roku w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.


Spotkania będą się odbywać dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 - 13:00.


Postaramy się wspólnie, z udziałem Państwa stworzyć miejsce naprawdę przyjazne i radosne, które w przyszłości będzie służyć aktywizacji poprzez zajęcia edukacyjne, kulturalne i ruchowe, a czas wolny pomiędzy zajęciami spędzić będzie można na czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji i słuchaniu radia oraz korzystaniu z Internetu.


Do uczestnictwa zapraszamy głównie osoby nieaktywne zawodowo 60+.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna


Tel. (74) 8 371 425

Tel. (74) 8 372 181


Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 10:38
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW PIŁAWY GÓRNEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2017 17:59

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej od wielu lat współpracuje z DOO Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu oraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 wspomagając najuboższych mieszkańców.

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku podwyższeniu do 200% uległy kryteria dochodowe ustalone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uprawniające do tego rodzaju wsparcia:

- dla osoby samotnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe próg dochodowy wynosi 1.268 zł,

- dla osoby w rodzinie - 1.028 zł.

Warunkiem skorzystania z pomocy w formie produktów żywnościowych jest spełnianie powyższego kryterium dochodowego i posiadanie skierowania.

Szczegółowych informacji udziela:


Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69

tel. 74 8 371 425   74 8 372 181


Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2017 18:02
 
PRZYWRÓCIĆ RADOŚĆ ŻYCIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2017 17:13

Władze Piławy Górnej dbając o potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym od dłuższego czasu planowały stworzenie dla nich przyjaznego miejsca, w którym mieliby zapewnione poczucie bezpieczeństwa i mogli spędzać czas.

Zadanie związane z uruchomieniem Świetlicy Środowiskowej w parterowych pomieszczeniach budynku przy ul. Piastowskiej 29 powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia przeznaczone dla seniorów zostały odświeżone, w najbliższym czasie zakupimy niezbędne wyposażenie, by co najmniej 2 - 3 pokoje mogły być wykorzystane; obecnie jesteśmy na etapie załatwiania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie i przystosowanie sanitariatów oraz aneksu socjalno - kuchennego.

Rozpoczęcie działalności planujemy w marcu 2017 roku - być może wspólnie będziemy mogli powitać pierwszy dzień wiosny.


Szanowni Mieszkańcy, drodzy Seniorzy!

Człowiek w każdym wieku, również osoba starsza, ma prawo do życia wysokiej jakości.


Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania woli uczestnictwa w proponowanej przez nas formie aktywizacji.

Towarzystwo innych osób i możliwość wspólnego spędzania czasu oraz przeżywania wspólnie różnych wydarzeń jest naprawdę bezcenne.

Postaramy się wspólnie, z udziałem Państwa stworzyć miejsce naprawdę przyjazne i radosne, które w przyszłości będzie służyć aktywizacji poprzez zajęcia edukacyjne, kulturalne i ruchowe, a czas wolny pomiędzy zajęciami spędzić będzie można na czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji i słuchaniu radia oraz korzystaniu z internetu.

Proponujemy zajęcia, które odpowiadałyby Państwa zainteresowaniom, i w które zaangażowalibyście się chętnie - np. zajęcia plastyczne, muzyczne, cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi mogącymi wzbogacić i urozmaicić Państwa codzienność.

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje i pomysły, które moglibyśmy wspólnie wykorzystać w naszej działalności.

Zgodnie z założeniami Programów mających na celu aktywizację seniorów do uczestnictwa zapraszamy głównie osoby nieaktywne zawodowo 60+.

Prosimy o kontakt osobisty, pisemny, telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej - z każdym porozmawiamy i przedstawimy dobre strony tej inicjatywy.


Akcję informacyjną na terenie miasta rozpoczynamy od 01 lutego 2017 roku.


Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Zatyka

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna

tel. 74 8 371 425

tel. 74 8 372 181

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2017 17:51
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10