Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że jest realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego znajdują się w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej a także można pobrać je ze strony internetowej (w zakładce do pobrania).

 

Wypełniony wniosek o dodatek węglowy należy składać:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach od 7.30-10.00 w pokoju nr 9 i 12
oraz w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju nr 7,

- przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO DNIA
30 LISTOPADA 2022 ROKU.

 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

- główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym rozumie się:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą /gospodarstwo domowe jednoosobowe/ lub

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące /gospodarstwo domowe wieloosobowe/.

 

Wnioskodawca informację o przyznaniu dodatku węglowego otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile Wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej
we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informujemy że istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej przy ulicy Piastowskiej 69.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu:

74 8 371 425.