Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

  58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69
 • Informacje ogólne +

  DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

   

  1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

   

  1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

  2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

  3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

  4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

  5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

   

  2. Dodatek mieszkaniowy:

   

  1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;

  2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.

   

 • Kryteria dochodowe przyznawania dodatku mieszkaniowego +

  KRYTERIUM DOCHODOWE PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

   

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  1) jednoosobowym - 40%,

  2) wieloosobowym - 30%

  - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

   

  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

   

  KRYTERIUM JEST POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU: – aby otrzymać dodatek mieszkaniowy powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  35 m2 – dla 1 osoby;

  40 m2 – dla 2 osób;

  45 m2 – dla 3 osób;

  55 m2 – dla 4 osób;

  65 m2 – dla 5 osób;

  70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

   

 • Wymagane dokumenty +

  DO WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. W przypadku osoby bezrobotnej należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
  3. przy składaniu wniosku należy okazać rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 • Terminy składania wniosków +

  WNIOSKI NA DODATEK MIESZKANIOWY

  PRAWIDŁOWO I DOKŁADNIE WYPEŁNIONY, ZE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZAWSZE SKŁADAĆ DO

  15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

 • dodatek energetyczny +

  Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

  Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2133 ze zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.