Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że w dniu 08 czerwca 2020 roku została zawarta umowa Nr 51/S2/2020 o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Piława Górna otrzymała środku finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. Całkowity koszt zadania wyniesie 46.537,90 zł.

Przedmiotowe zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Klubu „Senior+” poprzez udostepnienie 10 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Piława Górna w utworzonym w 2018 roku Klubie „Senior+” przy ulicy Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

Prowadzenie Klubu ma na celu zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej obejmującej usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne, a także edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Ponadto, ma na celu zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach spotkań Seniorów realizowane będą zajęcia rękodzielnicze, spotkania tematyczne i okazjonalne zgodne z zapotrzebowaniem oraz zajęcia z psychologiem.

 

 

 

Piława Górna, 12 czerwca 2020 roku.