Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

  58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Zarządzenie Nr 10/2018

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

z dnia 14 listopada 2018 roku

 

w sprawie:

wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego KLUBU SENIOR+ w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej”

 

Na podstawie § 6 pkt 3 STATUTU Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej uchwalonego Uchwałą Nr 170/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca 2009 roku oraz Uchwały Nr 86/XX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin organizacyjny KLUBU SENIOR+ w Piławie Górnej utworzonego i wyposażonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 działającego w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

§ 2.

Regulamin Organizacyjny KLUBU SENIOR+ w Piławie Górnej stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor OPS w Piławie Górnej

Anna Zatyka

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

KLUBU SENIOR+

 

W PIŁAWIE GÓRNEJ

 

 

KLUB SENIOR + w Piławie Górnej działa na podstawie postanowień Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 ze zmianami/.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+ w Piławie Górnej.

 

2. Klub Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców Piławy Górnej, którzy ukończyli 60 – ty rok życia.

 

3. Siedziba Klubu Senior+ w Piławie Górnej mieści się na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 29.

 

§ 2.

Postanowienia szczegółowe

 

1. Klub Senior+ przeznaczony jest na zajęcia dla 10 – 15 osób.

 

2. Organizatorem zajęć w Klubie Senior+ będzie instruktor do spraw kulturalno – oświatowych.

 

3. Klub Senior+ będzie czynny przez trzy dni w tygodniu: wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 – 14:00.

 

§ 3.

Zasady uczestnictwa

 

4. Przynależność do Klubu Senior+ jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

5. Uczestnictwo w Klubie polega na złożeniu:

 

1/ Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Piławie Górnej,

2/ Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Klubu Senior+ w Piławie Górnej,

3/ Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/ - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku określanego mianem RODO.

 

§ 4.

Cele i założenia Klubu Senior+

 

1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.

 

2. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań i talentów uczestników.

 

3. Tworzenie ruchu samopomocy wśród uczestników.

 

4. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników.

 

5. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości i spotkań oraz umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki uczestników

 

Uczestnicy Klubu Senior+ mają prawo do:

 • korzystania ze wszystkich form prowadzonej działalności,
 • rozwijania własnych zainteresowań,
 • inicjowania nowych przedsięwzięć,
 • korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

Do obowiązków uczestników Klubu Senior+ należy:

 • przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
 • przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego,
 • branie udziału (na miarę możliwości) w pracach organizacyjnych i porządkowych związanych z przygotowaniem Klubu do spotkań,
 • korzystania z szatni.

 

Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:

 • złożenia pisemnej rezygnacji,
 • nieobecności powyżej 1 miesiąca,
 • śmierci uczestnika.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 

1. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Klubu oraz uczestnicy Klubu.

 

2. Zmiany w Regulaminie Klubu Senior+ mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

3. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.