Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

  58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69
 • Informacje ogólne +

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:

  • ubóstwa,

  • sieroctwa

  • bezdomności,

  • bezrobocia,

  • niepełnosprawności,

  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

  • przemocy w rodzinie,

  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,

  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniająca,

  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

  • alkoholizmu lub narkomanii,

  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

  • klęski żywiołowej lub ekologicznej,

  • lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

  Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

  Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

  Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

 • Zasady ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej +

  Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

  Świadczenia z pomocy społecznej  przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

  W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę ustala się dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych  tego miesiąca mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

  Decyzję administracyjną o przyznanie lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji życiowej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej itp.

  W przypadku ubiegania się o świadczenia po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

  Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o zmianie swojej sytuacji życiowej mającej wpływ na ustalone prawo do świadczeń.

  Niepoinformowanie o zmianie sytuacji mającej wpływ na ustalone uprawnienia do świadczenia może powodować uznanie pobranych świadczeń za nienależnie pobrane i dochodzenia ich zwrotu.

  Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia.

   Decyzję można także zmienić w sytuacji, jeżeli osoba marnotrawi przyznane świadczenia lub wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzono brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu poprawienia swojej trudnej sytuacji życiowej.

   Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł.

  2. dla osoby w rodzinie – 600 zł.

  Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi – 719 zł.

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób.

  Do dochodu nie wlicza się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2. zasiłku celowego;
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4. wartości świadczenia w naturze;
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  6. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);
  9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);
  10. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. Poz. 2529);
  11. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171).


   Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej poza spełnionym kryterium dochodowym przysługuje po stwierdzeniu co najmniej jednego z podanych poniżej powodów:

  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochro0ny ofiar handlu ludźmi,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • trudności w integracji cudzoziemców,
  • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • Świadczenia niepieniężne +
  1. Praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym przez pracowników socjalnych.

  Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

  Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

  W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

  Jest świadczeniem realizowanym na rzecz osób i rodzin bez względu na posiadany dochód.

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne - za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.
  2. Sprawienie pogrzebu - odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
  3. Poradnictwo specjalistyczne - w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom, rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
  4. Interwencja kryzysowa - celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
  5. Schronienie - udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku osób bezdomnych.
  6. Posiłek oraz niezbędne ubranie - przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do poru roku; Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
  7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – udzielane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzin, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  8. Mieszkanie chronione - osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniem psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy przygotowującą pod opieką specjalistów, osoby tam zamieszkujące do prowadzenia tam samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
  9. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

  Poza świadczeniami z pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

  Osobie nie posiadającej żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przyznana pomoc w postaci ustalenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni pod warunkiem, że w trybie wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali sytuację życiową osoby oraz, że osiągane dochody nie będą przewyższały kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

   

 • Świadczenia pieniężne +
  1. Zasiłek stały - przysługuje:
  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

   Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż  645,- zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

   

  1. Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • rodzinnie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

  Zasiłek okresowy ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Kwota zasiłki okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

  1. Zasiłek celowy - w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

  • żywności,
  • leków i leczenia,
  • opału,
  • odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
  • drobnych remontów, napraw w mieszkaniu,
  • kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy może zostać przyznany w sytuacji,  jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przewyższa kryterium ustawowego.

  Wysokość zasiłku celowego ustalona jest w oparciu o wywiad środowiskowy określający sytuację życiową osoby lub rodziny oraz możliwości finansowe pomocy społecznej.

  Rodzinie albo osobie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekologicznej, może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

  1. Specjalny zasiłek celowy - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

   

  1. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – może zostać przyznana osobie albo rodzinie w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

  Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

  1. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
 • Wymagane dokumenty +

  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje na podstawie złożonego wniosku. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.

  Załącznikami do wniosku są lub mogą być następujące dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej:

  1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

  2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,

  3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku cudzoziemców),

  4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

  5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

  6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  7) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

  8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

  9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

  10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

  11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

  12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

  13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

  14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

  15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

  16) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

  17) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

  18) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

  19) zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, t.j.:
  a) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
  • przychodu;
  • kosztów uzyskania przychodu;
  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (t.j. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem);
  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  • należnego podatku;
  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
  b) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

  20) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej *).

  21) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

  22) oświadczenia o stanie majątkowym (pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia).

  23) dokumenty potwierdzające wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł niż wyżej wymienione.

  24) w przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wyżej wymienione, Ośrodek może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.