Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.ops-pilawagorna.pl .

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
Tel: 74 836 72 30

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej dla strony ops-pilawagorna.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa www.ops-pilawagorna.pl spełnia wymagania w 100%. 

 

Ułatwienia na stronie

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki na stronie
  • zmiana kontrastu na stronie
  • fokus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Strona oferuje skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację:

 

Aktualności  i ogłoszenia O
Pomoc społeczna P
Świadczenia wychowawcze W
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze R
Asystent rodziny  A
Program za życiem  Z
Fundusz alimentacyjny    F
Dodatki mieszkaniowe M
Program Dobry start D
Klub Senior+      S
Karta Dużej Rodziny   K
Ochrona danych osobowych C
BIP B
Epuap   E
Empatia   T
Dokumenty    U
Kontakt   N
Tryb dzień  1
Tryb noc 2
Tryb czarno-biały 3
Tryb czarno-żółty   4
Tryb żółto-czarny  5
Zmniejszenie czcionki -
Zwiększenie czcionki  +
Domyślna czcionka   *

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP.

Każdy ma prawo wystąpić do OPS Piława Górna z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna.

Do budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (wszystkie pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na parterze).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.