Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

  58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.ops-pilawagorna.pl .

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
Tel: 74 836 72 30

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej dla strony ops-pilawagorna.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków może posiadać niepoprawne tytuły i opisy alternatywne.
 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki na stronie
 • zmiana kontrastu na stronie
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP.

Każdy ma prawo wystąpić do OPS Piława Górna z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 

Informacje  na temat procedury odwoławczej

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna.

Do budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (wszystkie pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na parterze).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.