Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

 

Obowiązująca od 01 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

 

Problemy opiekuńczo – wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Współpraca miedzy rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniami i ukazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Jej zadaniem nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu wolnego, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami czy też prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych i źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- posiada pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie

- jest wolna od nałogów

- ma stałe źródło utrzymania oraz posiada umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wychowywaniem dzieci

- nie jest skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

- przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- wywiązuje się z obowiązku alimentacji, jeżeli taki został nałożony

- uzyska zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć wniosek do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69

- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu

- uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka

- podpisać umowę, która określi min. zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą BEZINTERESOWNIE poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne od odwołania.