Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

58-240 PIŁAWA GÓRNA, UL. PIASTOWSKA 69

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

1/ miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna,
ul. Piastowska 69

2/ wymiar czasu pracy: pełny, zadaniowy czas pracy

3/ podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

4/ okres zatrudnienia: od 02 stycznia 2021 roku

 

I. Wymagania konieczne:

1. wykształcenie:

- wyższe, na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

4. brak ograniczeń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;

5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. dobry stan zdrowia;

7. nieposzlakowana opinia;

8. obywatelstwo polskie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2020 roku, poz. 821);

2. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. 2019, poz. 1507 ze zm.);

3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywny, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, empatia;

5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

6. umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

7. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, komunikatywność;

8. umiejętność podejmowania decyzji;

9. poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

10. wysoka kultura osobista;

11. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) i list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły);

3.kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4. kwestionariusz osobowy;

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7. kserokopie świadectw pracy;

8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizowania zadań na stanowisku asystent rodziny;

9. oświadczenie o braku ograniczeń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;

10. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;

11.wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji;

12. oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru /październik 2020 roku/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, miejsce  i sposób składania dokumentów:

1. skompletowane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 w terminie od dnia 16 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 roku do godz. 15:00. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane,

2. dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu otwarcia ofert.

 

VII. Informacja o przebiegu postępowania w sprawie naboru:

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                    

 

Dokumenty do pobrania: https://ops_pilawa_gorna.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystenta-rodziny.html

 

                                                                                             Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

                                                                                                             Monika Babińska-Staniszczak 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       

Piława Górna, 13 listopada 2020 roku