Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Zarządzenie Nr 11/2020

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

z dnia 01 grudnia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

 

Na podstawie art. 3¹, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy /Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zmianami/

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustalam jako dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy, tj. w dniu 26 grudnia 2020 roku.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  w Piławie Górnej

                                                                                                                    Monika Babińska-Staniszczak