Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69 zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych”, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póź.zm.):

 

 

 

Dostawa opału (węgla kamiennego) w 2021 roku

dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna

tel. 74 8 372 425, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w 2021 roku.

2) W ramach ceny zakupu wskazanej w ofercie Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z transportem pod wskazany adres (teren miasta Piława Górna) oraz rozładunkiem i wydaniem opału.

3) Przewidywana ilość odbiorców – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej – około 40 gospodarstw.

4) Zamawiający przewiduje wielkość jednorazowej dostawy partii węgla do jednego klienta minimum 0,5 tonu, maksimum 1 tona opału.

5) Współpraca z wybranym dostawcą opału opierać się będzie na dostawach zamówionego opału. Terminy, ilość oraz rodzaj opału będą uzgadniane z dostawcą na bieżąco.

6) Wykonawca będzie dostarczał węgiel każdorazowo po otrzymaniu od Zamawiającego wykazu odbiorców węgla - klientów OPS, zawierającego imię i nazwisko świadczeniobiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, adres dostawy oraz określenie ilości zamawianego węgla.

7) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania węgla do odbiorców w terminie do 7 dni od daty otrzymania wykazu.

8) Wykonawca zobowiązuje się złożyć węgiel u odbiorcy – klienta OPS pod adresem wskazanym przez Zamawiającego na liście. Wykonawca, po dokonaniu dostawy zobowiązany jest uzyskać od odbiorcy – klienta OPS pokwitowanie odbioru węgla, potwierdzone jego podpisem.

9) Wykonawca dostarcza węgiel do odbiorców w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku nieobecności odbiorcy - klienta OPS w miejscu dostawy węgla Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ponowić próbę dostarczenia opału. Po drugiej, nieskutecznej próbie dostarczenia zamówionej dostawy węgla Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałych trudnościach.

 

3. Okres realizacji:

01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

4. Warunki płatności:

Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

5. Wymagania wobec wykonawcy:

Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Prowadzenie działalności w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 1 rok. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym.

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

7. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

- CENA OPAŁU

- ASORTYMENY OPAŁU

- KOSZTY DOWOZU.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69 do dnia 19 lutego 2021r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. formularz ofertowy, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

10. Postanowienia końcowe:

Dodatkowe informacje na temat zapytania można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, tel. 74 8 372 425.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Monika Babińska-Staniszczak

 

Piława Górna, 10 lutego 2021 roku

 

Dokumenty do pobrania (formularz ofertowy, klauzula RODO): http://www.ops-pilawagorna.pl/index.php/do-pobrania