Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

z dnia 13 maja 2021 roku

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

 

 

Na podstawie art. 3¹, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy /Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zmianami/

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dzień 04 czerwca 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w związku z dniem 01 maja 2021 roku – Święto Pracy, przypadającym w sobotę.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                    w Piławie Górnej

                                                                                                                                                      Monika Babińska-Staniszczak