Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie /z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych/,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. niekaralność (prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe),

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268/ tj. spełnienie co najmniej jednego z podanych poniżej warunków:

    1/ posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

    2/ ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

    3/ do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

        a/ pedagogika,

        b/ pedagogika specjalna,

        c/ politologia,

        d/ polityka społeczna,

        e/ psychologia,

        f/ socjologia,

        g/ nauki o rodzinie,

    4/ ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3,

    5/ spełnianie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej/Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268/,

6. umiejętność obsługi komputera /Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna/

7. znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego, w szczególności:

    1/ ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

    2/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

    3/ ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

    4/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  – kodeks postępowania administracyjnego,

    5/ ustawy o ochronie danych osobowych,

    6/ innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

8. posiadać umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań,

3. umiejętność pracy w zespole, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,

4. odpowiedzialność, odporność psychiczna w sytuacjach stresowych,

5. zaangażowanie, dyspozycyjność, systematyczność i dokładność,

6. bezkonfliktowość,

7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 

III. Zakres zadań wykonywanych przez pracownika socjalnego:

1.przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. praca socjalna,

3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk, formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

4. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej,

5. opracowywanie projektów socjalnych,

6. udzielanie wsparcia i pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

7. pomoc w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osobom i rodzinom, które dzięki tym działaniom będą miały szanse prawidłowo funkcjonować – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w ich realizacji,

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

6. współpraca i współdziałanie z instytucjami, organizacjami, placówkami działającymi w obszarze polityki społecznej.

 

IV. Forma zatrudnienia:

1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

2. Planowany termin zatrudnienia: 01 lutego 2022 roku.

3. Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz w środowisku na terenie Gminy Piława Górna.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru /listopad 2021 roku/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /według dostępnego wzoru/,

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie; w przypadku osób z kwalifikacjami wymienionymi w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej należy dołączyć kopię suplementu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię wykazu przedmiotów wraz z godzinami z indeksu,

4. dokumenty /opinie/ z poprzednich lub obecnego miejsca pracy potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii,

5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji /na załączonym druku/,

8. oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną,

9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w charakterze pracownika socjalnego.

 

Wszystkie dokumenty winne być opatrzone w podpis kandydata.

 

VII. Termin, miejsce  i sposób składania dokumentów:

1. Skompletowane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 w terminie od dnia 28 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku do godz. 15:00. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu otwarcia ofert.

 

VIII. Informacja o przebiegu postępowania w sprawie naboru:

1. postępowanie obejmie:  1/ formalną analizę przedłożonych dokumentów,

                                           2/ prezentację kandydata,

                                           3/ przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

2. o spełnieniu wymogów formalnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

3. informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz na tablicy ogłoszeniowej Ośrodka.

 

 

Dokumenty do pobrania: https://ops_pilawa_gorna.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/530183_ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracownika-socjalnego.html

 

                                                                                                                                    

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej   

Monika Babińska-Staniszczak