Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 21 października 2022 roku o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Na podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw /Dz. U. z 2022 roku, poz. 1697 ze zmianami/, w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000/ oraz na podstawie Zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 22 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Babińskiej-Staniszczak do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych
z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, złożonych od dnia 22 września 2022 roku nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym Gminie Piława Górna i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Piława Górna złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

 

Monika Babińska-Staniszczak

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Piława Górna, 21 październik 2022 roku