Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 21 października 2022 roku o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym /Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zmianami/, w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000/ oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Babińskiej-Staniszczak do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 22 sierpnia 2022 roku nie nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Piława Górna i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Piława Górna złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

 

Dyrektor OPS

 

 

Piława Górna, 21 października 2022 roku