Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2021 roku, poz. 573 z późn. zm./.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz gminnego.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

- Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody /wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu/ w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku /decyduje data wpływu/.

- Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe
z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu /wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu/ 
w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku /decyduje data wpływu/.

- Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku.

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do Programu znajdą Państwo na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Piława Górna, 31 października 2022 roku                                                                                                   

 

                                                                                                                                                              Dyrektor OPS