Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

W dniu 26 października 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2021 roku, poz. 573 z późn. zm/,

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz gminnego.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 

- Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody /zał. nr 1A lub 1B do Programu/ w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku /decyduje data wpływu/. Wniosek jest składany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

 

- Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków /zał. nr 2A lub 2B oraz 3 do Programu/ w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku /decyduje data wpływu/,

 

- Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku.

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do Programu znajdą Państwo na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Piława Górna, 31 października 2022 roku

                                                                                                                                      Dyrektor OPS